Rozwiązanie umowy o pracę z kobietą w ciąży
AktualnościNieodpłatna Pomoc Prawna

Rozwiązanie umowy o pracę z kobietą w ciąży

Rozwiązanie umowy o pracę z kobietą w ciąży

Pracownice w ciąży podlegają szczególnej ochronie. Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy. Natomiast umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Kodeks pracy przewiduje jednak określone wyjątki umożliwiające rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą podlegającą ochronie.

Pierwszy przypadek dotyczy sytuacji, w której względem pracownicy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy. Chodzi tu o zdarzenia, w których pracownica dopuściła się ciężkiego naruszenia  podstawowych obowiązków pracowniczych, popełniła w czasie trwania umowy o pracę przestępstwo, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie jej na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, lub jeżeli z własnej winy utraciła uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. W takich przypadkach reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa musi wyrazić zgodę na rozwiązanie umowy z pracownicą.

Art. 177 § 4 Kodeksu pracy wskazuje drugi przypadek umożliwiający rozwiązanie umowy z pracownicą w ciąży lub w trakcie urlopu macierzyńskiego. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić wyłącznie w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest wówczas obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się natomiast do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Szczególna sytuacja może mieć miejsce, gdy pracownica zajdzie w ciążę już w okresie wypowiedzenia. Zdarza się bowiem, że  pracodawca składa wypowiedzenie, a pracownica przyjmuje je, nie wiedząc jeszcze, że jest w ciąży. Jak wskazuje Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 marca 2001 r.: „pracownica, która początkowo nie kwestionowała wypowiedzenia jej umowy o pracę, może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną, gdy po dokonaniu wypowiedzenia okazało się, że jest w ciąży lub gdy w okresie wypowiedzenia zaszła w ciążę”. Pracodawca ma zatem obowiązek przywrócić wówczas kobietę w ciąży do pracy. Analogicznie możliwe jest przywrócenie do pracy pracownicy, która sama złożyła wypowiedzenie, nie będąc świadoma, że jest w ciąży. Może ona złożyć pracodawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od wypowiedzenia z uwagi na zajście w ciążę, dołączając zaświadczenie lekarskie.

Zadanie publiczne zostało sfinansowane ze środków Miasta Bytom.

Komentarze

Czy podobał się artykuł?

Tak
0
Nie
0

Więcej w:Aktualności

Może ci się również spodobać:

Komentarze są wyłączone.