Aktualności

Jak będą wyglądać egzaminy szkolne w przyszłym roku?

Wczoraj zapadła decyzja w sprawie egzaminów ósmoklasisty i maturalnych – nastąpiły ważne zmiany.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zniosło obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego – ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także resort edukacji umożliwił zmiany w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Wymagania edukacyjne

W 2021 roku egzaminy maturalne i ósmoklasisty będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Nie będzie obowiązkowego egzaminu ustnego maturalnego

W tym roku również nie odbyły się ustne egzaminy maturalne. Egzaminy były przeprowadzone tylko i wyłącznie w wersji pisemnej.

Odpowiadając na szereg próśb przesłanych do resortu, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podjął decyzję, że w 2021 roku, część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa.

Będą mogli przystąpić do niej – podobnie jak w tym roku – absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Arkusze egzaminacyjne

Do 31 grudnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi na swojej stronie internetowej (www.cke.gov.pl) aneksy do informatorów. Jednak już dziś CKE przekazała informacje dotyczące najważniejszych zmian w formule arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów na egzaminach w 2021 roku.

Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku

Język polski
 • przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • czas trwania: 120 minut.
 • za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:

  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych)

  część 2: wypracowanie – 20 pkt.

 • temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • w wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.
Matematyka
 • przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 • czas trwania: 100 minut.
 • za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).
Język obcy nowożytny
 • przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
 • mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Egzamin maturalny w 2021 roku

Język polski jako przedmiot obowiązkowy
 • przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
 • czas trwania: 170 minut.
 • za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:

  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)

  część 2: wypracowanie – 50 pkt.

 • trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.
 •  jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.
 • część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.
Matematyka jako przedmiot obowiązkowy
 • przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów).
 • czas trwania: 170 minut.
 • za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte.
 • liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9).
Język obcy jako przedmiot obowiązkowy
 • przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • czas trwania: 120 minut.
 • za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.
Przedmioty na poziomie rozszerzonym (dodatkowe)
 • przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
 • w przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym – nieobowiązkowe, można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.

Inne zmiany na egzaminach

Nie będzie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Zdający może przystąpić do egzaminu nawet z 6 przedmiotów dodatkowych, jeżeli potrzebuje wyników w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Będzie możliwość zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Dodatkowo w rozporządzeniu opisano warunki zdania egzaminu maturalnego w 2021 roku oraz uzyskania świadectwa dojrzałości, w tym uzyskania świadectwa dojrzałości przez absolwentów z lat ubiegłych.

Określone zostały również zasady przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przez osoby kształcące się w szkołach wchodzących w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Zadania dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Do 23 grudnia br. CKE ogłosi harmonogram przeprowadzania egzaminów w 2021 roku.

Do 31 grudnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje aneksy do informatorów o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku z poszczególnych przedmiotów. W aneksach określone zostaną m.in. listy struktur gramatycznych na egzaminy z języków obcych, listy lektur na egzamin maturalny z języków mniejszości narodowych, mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Do 31 grudnia br. zaktualizuje informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.

Źródło informacji: men.gov.pl

Komentarze

Czy podobał się artykuł?

Tak
0
Nie
0

Więcej w:Aktualności

Może ci się również spodobać:

Komentarze są wyłączone.